menu
Úvod Obchodní podmínky

Obchodní podmínky


Při prodeji zdravotnického materiálu od Vás můžeme požadovat předložení dokladu o "Registraci nestátního zdravotnického zařízení", popř. oprávnění k "prodeji, skladování a distribuci zdravotnického materiálu". U nabízeného zboží je v konkrétních případech vždy uvedeno, že je určeno pouze pro lékaře a odborně vyškolený zdravotnický personál.

Všechny uvedené ceny zboží na e-shopu jsou včetně aktuální daně z přidané hodnoty (DPH).
 

1. Úvodní ustanovení

1.1 Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek umístěných na adrese https://www.medplus.cz (dále též jako „e-shop“) je společnost Medplus s.r.o., IČO: 27766659, DIČ: CZ 27766659, se sídlem Lidická 886/43, Šumbark, 736 01 Havířov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 29189 (dále jen „Prodávající“).

1.2 Tyto obchodní podmínky upravují podmínky prodeje zboží prostřednictvím e-shopu  https://www.medplus.cz, a dále práva a povinnosti Prodávajícího a zákazníka vyplývající z kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

1.3 Veškeré smluvní i mimosmluvní vztahy vzniklé na základě těchto obchodních podmínek se řídí právním řádem České republiky.

1.4 Kontaktním údajem Prodávajícího pro písemnou komunikaci je adresa sídla, pro elektronickou poštu: info@medplus.cz, pro telefonickou komunikaci: +420 596 812 587 nebo infolinka zdarma 800 880 864.

1.5 Těmito obchodními podmínkami se řídí veškeré kupní smlouvy uzavřené mezi zákazníkem jako kupujícím (dále také jako „Kupující“) a Prodávajícím jako prodávajícím, pokud byla kupní smlouva uzavřena s využitím elektronických prostředků komunikace na dálku (internet, e-mailová komunikace, telefon) (dále jen „kupní smlouva“).

1.6 V případě, že je Kupujícím spotřebitel, vztahují se na právní vztahy založené kupní smlouvou i příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) na ochranu spotřebitele. Podle § 419 občanského zákoníku je spotřebitelem každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná (dále také jako „Spotřebitel“).

1.7 V případě, že je Kupujícím podnikatel ve smyslu ust. § 420 odst. 1, 2 občanského zákoníku a uzavírá kupní smlouvu v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě je Kupujícím osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele, vztahují se na něj ustanovení těchto obchodních podmínek vyjma těch, která slouží na ochranu spotřebitele. V případě, že Kupující uvede v objednávce své identifikační číslo, pak bude Prodávajícím bez dalšího považován za podnikatele a vztahují se na něj ustanovení těchto obchodních podmínek určená pro podnikatele a nevztahují se na něj ustanovení těchto obchodních podmínek určená na ochranu spotřebitele. (dále také jako „Podnikatel“).

1.8. Nabídka, informace a vyobrazení zdravotnických prostředků a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro, které jsou podle pokynů výrobce určeny pouze pro použití zdravotnickým pracovníkem, a zdravotnických prostředků a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro, které mohou být vydány pouze na poukaz nebo žádanku vystavené lékařem podle jiných právních předpisů, je určena výhradně odborníkům ve smyslu ust. §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy nikoliv veřejnosti. Vzhledem k uvedenému jsou části e-shopu obsahující nabídku, informace a vyobrazení uvedených zdravotnických prostředků a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro přístupné pouze po výslovném prohlášení zákazníka, že splňuje podmínky pro přijetí takové nabídky a informací v souladu se zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy.
 

2. Sdělení před uzavřením smlouvy

2.1 Spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti (14) dnů, přičemž odstoupení musí být Prodávajícímu zasláno písemně na adresu sídla, nebo na e-mailovou adresu: info@medplus.cz.

Spotřebitel může pro odstoupení od smlouvy využít elektronický formulář umístěný ZDE.

2.2 Lhůta pro odstoupení od smlouvy podle bodu 2.1. tohoto článku běží ode dne:

 1. převzetí zboží;
 2. převzetí posledního kusu zboží, objedná-li spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně;
 3. převzetí poslední položky nebo části dodávky zboží, sestávajícího se z několika položek, nebo částí;
 4. převzetí první dodávky zboží, jedná–li se o smlouvu jejímž předmětem je pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

2.3 Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

 1. o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví jej není vhodné vrátit, v případě Prodávajícím nabízeného sortimentu se jedná také o některé zdravotnické prostředky,
 2. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, v případě Prodávajícím nabízeného sortimentu se jedná také o některé zdravotnické prostředky a jiné zboží pro které právní předpisy stanovují speciální podmínky skladování a zacházení,
 3. o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 4. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 5. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 6. v dalších případech stanovených v ust. § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2.4 V případě odstoupení od smlouvy nese náklady spojené s vrácením zboží spotřebitel, a to i pokud zboží nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Informaci o výši nákladů na vrácení zboží, které nemůže být Prodávajícímu vráceno obvyklou poštovní cestou lze získat položením dotazu Prodávajícímu.

2.5 Kupující má v případě vady zboží práva z vadného plnění v rozsahu uvedeném v čl. 7 těchto obchodních podmínek, přičemž není-li na zboží či v jeho dokumentaci uvedena jiná doba, může spotřebitel vytknout vadu zboží ve lhůtě do 24 měsíců od dodání zboží.

2.6 Veškeré zboží vystavené na webových stránkách Prodávajícího včetně jeho popisu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.7 Prodávající tímto upozorňuje, že podle platné legislativy České republiky je možné prodávat některé jím nabízené zboží pouze registrovaným poskytovatelům zdravotní péče, případné objednávky takového zboží ze strany jiných subjektů nebudou Prodávajícím vyřízeny.

2.8 Ceny zboží na webových stránkách jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na webových stránkách. Tímto ujednáním není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.9 Prodávající si v případě zjevně nesprávně uvedené ceny zboží, která je nepřiměřeně nízká vzhledem k ceně obvyklé (písařské chyby v uvedení ceny) vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit a  navrhnout Kupujícímu jednání o uzavření kupní smlouvy za správnou cenu.

2.10 Webové stránky obsahují též informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží Kupujícímu. Pokud není uvedeno jinak informace o nákladech spojených s balením a dodáním platí pouze v případě dodání zboží na území České republiky.

2.11 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.12 Prodávající tímto informuje Kupujícího, že ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení.

2.13 Kupující má v případě stížnosti ohledně vyřízení objednávky možnost tuto uplatnit u Prodávajícího písemně na adrese sídla nebo e-mailem na adrese info@medplus.cz.

2.14 Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, podrobné informace a formuláře jsou dostupné na internetové adrese: https://adr.coi.cz/cs.
 

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1 Kupní smlouvu s Prodávajícím je možno uzavřít některým z následujících způsobů:

 1. využitím on-line formuláře na webových stránkách v nákupním košíku,
 2. telefonicky – na telefonním čísle +420 596 812 587 v pracovní dny od 7.00 do 18.00 hod.,
 3. e-mailem – na e-mailové adrese: objednavky@medplus.cz.

3.2 Podmínkou pro naplnění platnosti objednávky je uvedení/vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři označených textem "povinná informace", v případě uzavření kupní smlouvy telefonicky nebo e-mailem je nezbytné uvedení následujících údajů:

 1. Jméno/obchodní firma, fakturační adresa, IČ, DIČ,
 2. dodací jméno/obchodní firma, dodací adresa pokud je rozdílná od fakturační adresy,
 3. e-mail,
 4. telefonické spojení (nutné pro případné změny typu zboží),
 5. kód, popis, množství a cena zboží dle ceníku,
 6. případné doplňující údaje a potvrzení o přijetí objednávky Prodávajícím.

3.3 Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat, což mu objednávkový formulář umožňuje. Vyplněním a odesláním objednávky uskutečněné prostřednictvím webových stránek Kupující potvrzuje správnost a závaznost objednávky a souhlas s těmito obchodními podmínkami.

3.4 Po odeslání objednávky a jejím následném zpracování je Kupujícímu e-mailem odesláno potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že Kupující v potvrzení objednávky nalezne jakékoli nesrovnalosti oproti objednávce, je povinen neprodleně kontaktovat Prodávajícího (viz. kontakty výše) kdy takto může opravit údaje zadané v objednávce.

3.5 V případě, že Kupující neobdrží potvrzení objednávky, je povinen kontaktovat Prodávajícího buď telefonicky nebo emailem na info@medplus.cz.

3.6 Pokud Kupující žádá o potvrzení objednávky i telefonicky, je povinen toto uvést v objednávce, kdy v případě objednání prostřednictvím formuláře na webových stránkách je k tomuto určeno pole označené "Přidejte komentář k objednávce".

3.7 Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká v okamžiku doručení akceptace (přijetí) objednávky, které je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty (e-mail) Kupujícího, uvedenou v objednávce.

3.8 V případě, že objednané zboží není momentálně skladem nebo není možné dodržet požadovaný termín dodání, bude o této skutečnosti Kupující informován prostřednictvím elektronické pošty. V takovém případě je Kupující oprávněn objednávku zrušit sdělením zaslaným Prodávajícímu na e-mailovou adresu: info@medplus.cz, a to ve lhůtě do 24 hodin od sdělení Prodávajícího podle tohoto bodu.

3.9 Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy i poté, co automatický systém webových stránek objednávku Kupujícího potvrdil. O uvedeném bude Kupující vyrozuměn telefonicky nebo emailovou zprávou na jím uvedené kontaktní údaje.

K takovým situacím může dojít v případě objednávky zboží podle čl. 3 odst. 3.10. obchodních podmínek anebo například v případě objednávky zboží, kterého je na trhu vzhledem ke zvýšené poptávce či výpadkům v dodávkách zboží na straně dodavatelů Prodávajícího nedostatek a potřebují je pro své řádné fungování zdravotnická zařízení. Takové případy mohou nastat např. v období šíření epidemií nemocí, živelních katastrof, ozbrojeného konfliktu apod.

V zájmu ochrany veřejného zdraví a souvisejícího zajišťování zdravotnické péče ve zdravotnických zařízeních objednávky těchto zařízení může Prodávající upřednostnit před ostatními Kupujícími.

3.10 Při prodeji zdravotnického materiálu může Prodávající požadovat od Kupujícího předložení dokladu o "Registraci nestátního zdravotnického zařízení", popř. oprávnění k "prodeji, skladování a distribuci zdravotnického materiálu". U takového zboží je v konkrétních případech vždy uvedeno, že je určeno pouze pro lékaře a odborně vyškolený zdravotnický personál.

V případě první objednávky každého Kupujícího učiněné po 9. 4. 2021, z důvodu přechodu na nový informační systém Prodávajícího, dojde k automatickému potvrzení objednávky zboží i v případě objednávky zdravotnického materiálu určeného jen pro odborné použití lékařem či zdravotnickým pracovníkem, a to i u Kupujícího, který není registrovaným nestátním zdravotnickým zařízením. U všech Kupujících kteří takovéto zboží objednají bude následně provedena telefonická identifikace a v případě, že Kupující nesplňuje zákonné podmínky pro nákup objednaného zboží, nebude mu toto zboží dodáno a objednávka bude Prodávajícím zrušena.

3.11 Při prodeji zdravotnického materiálu může Prodávající požadovat od Kupujícího předložení dokladu o "Registraci nestátního zdravotnického zařízení", popř. oprávnění k "prodeji, skladování a distribuci zdravotnického materiálu".

3.12 Prodej zboží obsahujícího prekurzory výbušnin bude Prodávajícím v souladu s Nařízením (EU) 2019/1148 o uvádění na trh a používání prekurzoru výbušnin umožněn pouze po předchozím vyplnění prohlášení o konkrétním (konkrétních) použití (použitích) prekurzoru výbušnin podléhajícího omezení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148 a identifikaci zákazníka způsobem uvedeným zde: https://www.medplus.cz/prekurzory-vybusnin/.

 

4. Dodací podmínky

4.1 V případě zboží, které má Prodávající skladem, probíhá odeslání zásilky zpravidla tentýž nebo následující pracovní den. Přeprava zásilky obsahující zakoupené zboží doručovatelem se zpravidla pohybuje v rozmezí 1 – 3 dnů, přičemž tato doba se může v závislosti na ročním období či jiných okolnostech lišit, přičemž Prodávající tuto nemůže ovlivnit. V případě požadavku na expresní dodání zboží je toto možno individuálně sjednat, na základě telefonické či e-mailové dohody. V případě, že objednané zboží není dostupné skladem u Prodávajícího může se doba dodání zboží z tohoto důvodu adekvátně prodloužit.

4.2 Cena za dodání zboží prostřednictvím nabízených dopravců je uvedena v objednávkovém formuláři S aktuálními cenami za dodání zboží je možno seznámit se ZDE.

4.3 Kupující je povinen si objednané zboží od dopravce převzít a v případě, že je z důvodů na straně Kupujícího potřeba zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, nese náklady spojené s opakovaným/jiným doručováním zboží Kupující, přičemž je povinen je Prodávajícímu uhradit.

4.4 V případě prodlení Kupujícího s převzetím zboží vzniká Prodávajícímu právo po předchozím upozornění Kupujícího a poskytnutí přiměřené doby k převzetí,  zboží na účet Kupujícího vhodným způsobem prodat třetí osobě.

4.5 Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad.

4.6 Zboží je po dobu přepravy pojištěno. Kupující je povinen uplatnit zjevné vady a poškození zásilky u dopravce při převzetí zboží a bez zbytečného odkladu poté i u Prodávajícího prostřednictvím reklamačního formuláře umístěného ZDE. K později uplatněným zjevným vadám a poškozením zásilky nebude Prodávajícím přihlíženo.
 

5. Cena zboží a platební podmínky

5.1 Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Cenu zboží a případně účtované náklady spojené s dodáním a platbou za zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu některým ze způsobů uvedených na stránce pro výběr způsobu platby, kdy tyto se mohou lišit podle druhu registrace zákazníka.

5.2 V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen provést platbu s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

5.3 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny zboží.
 

6. Odstoupení od smlouvy

6.1 V případech, kdy kupní smlouvu uzavírá Kupující jako Podnikatel v rámci své podnikatelské činnosti, nemá právo odstoupit od kupní smlouvy dle úpravy uvedené v tomto článku, která je určena pro Spotřebitele.

6.2 Spotřebitel má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník právo odstoupit od kupní smlouvy, a to ve lhůtě do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží (viz. bod 2.2. těchto obchodních podmínek), kdy v této lhůtě musí být odstoupení do kupní smlouvy Prodávajícímu odesláno.

6.3 Odstoupení od kupní smlouvy může Spotřebitel zaslat Prodávajícímu na adresu sídla podle těchto obchodních podmínek nebo e-mailem na adresu: info@medplus.cz. K odstoupení od kupní smlouvy podle č. 6. odst. 6.2. těchto obchodních podmínek může Spotřebitel využít formulář pro odstoupení od smlouvy umístěný ZDE.

6.4 V případě odstoupení od kupní smlouvy v souladu s bodem 6.2. těchto obchodních podmínek, za splnění zákonných důvodů se kupní smlouva od počátku ruší. V takovém případě musí Spotřebitel vrátit zboží Prodávajícímu nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení odstoupení od kupní smlouvy Prodávajícímu.

6.5 V případě odstoupení od kupní smlouvy Spotřebitelem, nese náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu Spotřebitel, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Informaci o výši nákladů na vrácení zboží, které nemůže být Prodávajícímu vráceno obvyklou poštovní cestou lze získat položením dotazu Prodávajícímu.

6.6 V případě řádného odstoupení od kupní smlouvy podle těchto obchodních podmínek, vrátí Prodávající Spotřebiteli přijatou platbu do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to na bankovní účet uvedený Spotřebitelem ve sdělení Prodávajícímu, kterým odstoupil od kupní smlouvy. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel zboží vrátí.

6.7 V případě, že Prodávajícímu bude vráceno zboží v poškozeném stavu, použitém stavu nebo poškozeném originálním obalu, je oprávněn vyúčtovat Spotřebiteli vzniklou škodu a svůj nárok na úhradu takto vzniklé škody na zboží jednostranně započítat oproti nároku Spotřebitele na vrácení kupní ceny. Výše případného nároku na vzniklou škodu bude odpovídat za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se spotřebitel seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

6.8 V případech, kdy má Spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je Prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do převzetí zboží Spotřebitelem. Pokud Spotřebitel před takovým odstoupením od smlouvy ze strany Prodávajícího uhradil kupní cenu nebo její část, vrátí ji Prodávající Spotřebiteli bez zbytečného odkladu po odstoupení, a to bezhotovostně na účet určený Spotřebitelem.

6.9 V případě, že byl Spotřebiteli společně se zbožím poskytnut dárek platí, že darovací smlouva mezi Prodávajícím a Spotřebitelem je uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Spotřebitel je povinen spolu se zbožím vrátit Prodávajícímu i poskytnutý dárek. Uvedené platí i pro případ, že Spotřebitel odstoupí pouze od části kupní smlouvy ohledně zboží, v jehož souvislosti byl dárek Spotřebiteli poskytnut.

6.10 V případě, že bylo Spotřebiteli společně se zbožím poskytnuto zboží za zvýhodněnou cenu např. v důsledku zvýhodněné kombinace zboží či „akčního balíčku“ zboží, je kupní smlouva mezi Prodávajícím a Spotřebitelem ohledně cenově zvýhodněného zboží uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy ohledně části zboží, na základě jehož koupě bylo Spotřebiteli poskytnuto jiné zboží za zvýhodněnou cenu v důsledku zvýhodněné kombinace zboží či „akčního balíčku“ zboží, pozbývá kupní smlouva ohledně zboží za zvýhodněnou cenu účinnosti, a Spotřebitel je povinen spolu se zbožím ohledně kterého od smlouvy odstoupil vrátit Prodávajícímu i zboží získané za zvýhodněnou cenu v důsledku zvýhodněné kombinace zboží či „akčního balíčku“ zboží. V případě, že Spotřebitel bude mít zájem ponechat si zboží získané za zvýhodněnou cenu, pak je toto povinen Prodávajícímu sdělit v rámci formuláře pro odstoupení od smlouvy a Prodávající mu vyúčtuje doplatek do plné ceny původně zvýhodněného zboží, který je Spotřebitel povinen uhradit.
 

7. Práva z vadného plnění

7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

7.2 V případě, že je Kupujícím Podnikatel, tak se práva z vadného plnění řídí podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník s vyloučením ustanovení týkajících se spotřebitele, zejména hlavy III., oddíl 2, pododdíl 5 (§ 2158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

7.3 Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží v okamžiku převzetí Kupujícím nemá vady.

7.4 V případě, že je Kupujícím spotřebitel a na zboží se projeví vada v průběhu jednoho roku od jeho převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

7.5 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí, uvedené neplatí, pokud se jedná o zboží s kratší dobou použití či trvanlivosti. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li Kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.

7.6 V případě, že je Kupujícím Podnikatel může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění Prodávajícím či výrobcem odlišná od odst. 7.5. tohoto článku, a to pokud je to u konkrétního zboží výslovně uvedeno. Takto uvedená lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění má v případě Kupujícího Podnikatele přednost.

7.7 Práva z odpovědnosti za vady zboží je Kupující povinen uplatnit u Prodávajícího a to, pokud v potvrzení vydaném na žádost Kupujícího ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (podle ust. § 2166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) není uvedena jiná osoba určená k opravě.

7.8 Prodávající Kupujícímu zašle na jeho emailovou adresu potvrzení o tom, kdy Kupující právo z vadného plnění uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7.9 Práva z odpovědnosti za vady zboží může Kupující uplatnit prostřednictvím elektronického formuláře Prodávajícího umístěného ZDE, případně písemně či elektronickou poštou na shora uvedených kontaktních údajích Prodávajícího.

7.10 Kupující Prodávajícímu sdělí, jaké právo si zvolil, a to při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez písemného souhlasu Prodávajícího; uvedené neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

7.11 Má-li zboží vadu, může Kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího.

Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

7.12 Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud

 1. prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 odst. 1 a 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 2. se vada projeví opakovaně,
 3. je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
 4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

7.13 V otázkách neupravených se užije úprava práv z vadného plnění podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, hlavy III., oddíl 2, pododdíl 5.

 

8. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

8.1 Informační povinnost podle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve věci zpracování osobních údajů Kupujících pro účely plnění Kupní smlouvy, uzavírání kupní smlouvy a pro účely plnění dalších povinností Prodávajícího realizuje Prodávající prostřednictvím samostatného dokumentu dostupného přes webové rozhraní e-shopu zde: https://www.medplus.cz/ochrana-osobnich-udaju/.

8.2 Prodávající tímto Kupujícího informuje ve smyslu ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, že pokud při poskytnutí kontaktních údajů nebo kdykoli později neodmítnete zasílání nabídek, může Prodávající elektronické kontaktní údaje Kupujícího použít pro zasílání nabídek e-mailem, textovou zprávou, pomocí sociálních sítí, jejich sdělování po telefonu nebo jinými elektronickými prostředky. Takové nabídky se budou týkat výhradně zboží a služeb nabízených Prodávajícím. Podrobnosti o zasílání obchodních sdělení a k tomu využívaných údajích jsou uvedeny v samostatném dokumentu dostupném přes webové rozhraní e-shopu zde: https://www.medplus.cz/ochrana-osobnich-udaju/.

8.3 K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti e-shopu využívá Prodávající soubory cookie. Cookies jsou krátké textové soubory, které e-shop umisťuje do počítače Kupujícího při načtení webové stránky e-shopu. Používání cookies umožňuje e-shopu zaznamenat informace o návštěvě Kupujícího a jeho preferovaném nastavení služeb. Zpracování údajů Kupujícího je v takových případech založeno na oprávněném zájmu Prodávajícího na získání statistických a technických informací o využívání webových stránek e-shopu a oprávněném zájmu zobrazovat návštěvníkům e-shopu nejrelevantnější marketingové informace. Podrobnosti o ukládání a využívání souborů cookies a dalších technologií jsou uvedeny v samostatném dokumentu dostupném přes webové rozhraní e-shopu zde: https://www.medplus.cz/ochrana-osobnich-udaju/. Ukládání souborů cookies můžete zcela zakázat ve svém internetovém prohlížeči.

8.4 V případě, že zboží vystavené na e-shopu není momentálně skladem může Kupující zadat svou emailovou adresu do pole „Nastavit hlídání“ a jakmile bude zboží skladem, bude Kupující o této skutečnosti Kupující informován prostřednictvím elektronické pošty na jím zadaný e-mail. Takto zadaná e-mailová adresa Kupujícího bude Prodávajícím zpracovávána pouze pro účely a do doby sdělení Kupujícímu o změně dostupnosti konkrétního zboží, přičemž nebude zpracovávána za žádným jiným účelem.

8.5 Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

8.6 Na základě zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Vám můžeme jako našemu zákazníkovi zasílat marketingová sdělení týkající se našich služeb či informací o naší společnosti. Součástí toho mohou být i emailové dotazníky spokojenosti s nákupem u nás, k jejich rozesílce využíváme službu Hodnocení Zboží.cz, které předáme Váš email a informace o konkrétním nákupu. Proti zasílání emailových dotazníků prostřednictvím služby Zboží.cz můžete kdykoliv vyjádřit námitku, buď přímo v nákupním košíku nebo kliknutím na odkaz v doručeném emailu s dotazníkem.
 

9. Závěrečná ujednání

9.1 Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na www.medplus.cz/obchodni-podminky/.

9.2 Pokud některé z ustanovení těchto obchodních podmínek je či bude shledáno neplatným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení těchto obchodních podmínek.

9.3 Prodávající si vyhrazuje právo změnit znění těchto obchodních podmínek s účinkem do budoucna. Změny mohou být provedeny zejména, nikoli však jen v reakci na změnu právních předpisů a jejich aktuální výklad, dále vzhledem k dalšímu rozvoji nabídky a úrovně služeb poskytovaných Prodávajícím. Takovou změnu Prodávající oznámí zveřejněním nového znění obchodních podmínek na výše uvedené adrese e-shopu, a to ve lhůtě 10 dní před účinností změny. V případě dalších nákupů a užívání e-shopu Kupujícím i po datu účinnosti změny těchto podmínek vyjadřuje Kupující svůj souhlas s takovou změnou. Svůj nesouhlas se změnou podmínek může Kupující uplatnit písemně na adrese Prodávajícího uvedené shora nebo elektronickou poštou na uvedené adrese.

9.4 Toto znění obchodních podmínek je platné a účinné od 6. 1. 2023.