Náš sortiment

Obchodní podmínky

Při prodeji zdravotnického materiálu je možno ze strany prodávajícího požadovat doklad o "Registraci nestátního zdravotnického zařízení", popř. oprávnění k "prodeji, skladování a distribuci zdravotnického materiálu".

Obchodní podmínky

 

 1. Úvodní ustanovení

 

1.1 Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek umístěných na adrese https://www.medplus.cz (dále též jako „e-shop“) je společnost Medplus s.r.o., IČO: 27766659, se sídlem Lidická 886/43, Šumbark, 736 01 Havířov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 29189 (dále jen „Prodávající“).

1.2 Tyto obchodní podmínky upravují podmínky prodeje zboží prostřednictvím e-shopu  https://www.medplus.cz, a dále práva a povinnosti Prodávajícího a zákazníka (jako kupícího) vyplývající z kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

1.3 Veškeré smluvní i mimosmluvní vztahy vzniklé na základě těchto obchodních podmínek se řídí právním řádem České republiky.

1.4 Kontaktním údajem Prodávajícího pro písemnou komunikaci je adresa sídla, pro elektronickou poštu: medplus@medplus.cz , pro telefonickou komunikaci: +420 596 812 587 nebo infolinka zdarma 800 880 864.

1.5 Těmito obchodními podmínkami se řídí veškeré kupní smlouvy uzavřené mezi zákazníkem jako kupujícím (dále jen „Kupující“) a Prodávajícím jako prodávajícím, pokud byla kupní smlouva uzavřena s využitím elektronických prostředků komunikace na dálku (internet, e-mailová pošta, telefon) (dále jen „kupní smlouva“).

1.6 V případě, že je Kupujícím spotřebitel, vztahují se na právní vztahy založené kupní smlouvou i příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na ochranu spotřebitele. Podle § 419 občanského zákoníku je spotřebitelem každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná (dále také jako „Spotřebitel“).

 

 1. Sdělení před uzavřením smlouvy

 

2.1 Spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů, přičemž odstoupení musí být Prodávajícímu zasláno písemně na adresu sídla, nebo na e-mailovou adresu : medplus@medplus.cz .

2.2 Lhůta pro odstoupení od smlouvy podle bodu 2.1. tohoto článku běží:

 1. ode dne převzetí zboží, nebo
 2. ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je – li zboží dodáváno po částech
 3. ode dne převzetí první dodávky zboží, jedná – li se o smlouvu jejímž předmětem je opakovaná dodávka zboží

2.3 Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

 1. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 2. o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 5. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 6. v dalších případech stanovených v ust. § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2.4 V případě odstoupení od smlouvy nese náklady spojené s vrácením zboží spotřebitel, a to i pokud zboží nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou.

2.5 Veškeré zboží vystavené na webových stránkách Prodávajícího včetně jeho popisu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.6 Prodávající tímto upozorňuje, že podle platné legislativy České republiky je možné prodávat některé nabízené výrobky pouze poskytovatelům zdravotní péče, případné objednávky takového zboží ze strany jiných subjektů nebudou Prodávajícím vyřízeny.

2.7 Ceny zboží na webových stránkách jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na webových stránkách. Tímto ujednáním není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.8 Prodávající si v případě zjevně nesprávně uvedené ceny zboží, která je nepřiměřeně nízká vzhledem k ceně obvyklé (písařské chyby v uvedení ceny) vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit a  navrhnout Kupujícímu jednání o uzavření kupní smlouvy za správnou cenu.

2.9 Webové stránky obsahují též informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží Kupujícímu. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, kdy tyto platí pouze v případě dodání zboží na území České republiky.

2.10 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.11 Prodávající tímto informuje Kupujícího, že ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

2.12 Spotřebitel má v případě stížnosti ohledně vyřízení objednávky možnost tuto uplatnit u Poskytovatele písemně na adrese sídla nebo e-mailem na adrese medplus@medplus.cz.

2.13 Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, podrobné informace a formuláře jsou dostupné na internetové adrese: https://adr.coi.cz/cs.

 

 1. Uzavření kupní smlouvy

 

3.1 Kupní smlouvu s Prodávajícím je možno uzavřít některým z následujících způsobů:

 1. využitím on-line formuláře na webových stránkách v nákupním košíku,
 2. telefonicky - na telefonním čísle +420 596 812 587 v pracovní dny od 7.00 do 18.00 hod.,
 3. e-mailem – na e-mailové adrese: objednavky@medplus.cz,
 4. faxem - objednávku na telefonním čísle +420 596 812 587,
 5. písemně na adrese sídla Prodávajícího, jak je uvedena výše.

3.2 Podmínkou pro naplnění platnosti objednávky je uvedení/vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři označených textem "povinná informace":

 1. Jméno/obchodní firma, fakturační adresa, IČ, DIČ,
 2. dodací jméno/obchodní firma, dodací adresa pokud je rozdílná od fakturační adresy,
 3. e - mail,
 4. telefonické spojení, nutné pro případné změny typu zboží,
 5. kód, popis, množství a cena zboží dle ceníku,
 6. případné doplňující údaje.

3.3 Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat, což mu objednávkový formulář umožňuje. Vyplněním a odesláním objednávky uskutečněné prostřednictvím webových stránek Kupující potvrzuje správnost a závaznost objednávky a souhlas s těmito obchodními podmínkami.

3.4 Po odeslání objednávky a jejím následném zpracování je Kupujícímu e-mailem odesláno potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že Kupující v potvrzení objednávky nalezne jakékoli nesrovnalosti oproti objednávce, je povinen neprodleně kontaktovat Prodávajícího (viz. kontakty výše).

3.5 V případě, že Kupující neobdrží potvrzení objednávky, je povinen kontaktovat Prodávajícího buď telefonicky nebo emailem na medplus@medplus.cz.

3.6 Pokud Kupující žádá o potvrzení objednávky telefonicky, je povinen toto uvést v objednávce, kdy v případě objednání prostřednictvím formuláře na webových stránkách je k tomuto určeno pole označené "Přidejte komentář k objednávce".

3.7Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká v okamžiku doručení akceptace (přijetí) objednávky, které je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty (e-mail) Kupujícího, uvedenou v objednávce.

3.8 V případě, že objednané zboží není momentálně skladem, nebo není možné dodržet požadovaný termín dodání, bude o této skutečnosti Kupující informován prostřednictvím elektronické pošty. V takovém případě je Kupující oprávněn sdělením zaslaným Prodávajícímu na e-mailovou adresu: medplus@medplus.cz, a to ve lhůtě do 24 hodin od sdělení Prodávajícího podle tohoto bodu.

3.9 Kupující je oprávněn objednávku telefonicky či e-mailem, bez udání důvodu zrušit, a to až do doby jejího předání dopravci, nejpozději však do 24 hodin od potvrzení objednávky. Ohledně možnosti zrušení objednávky má Kupující možnost se předem telefonicky informovat, na shora uvedených kontaktních údajích.

3.10 Prodávající má právo odstoupit od smlouvy i poté, co automatický systém webových stránek objednávku Kupujícího potvrdil. O uvedeném bude Kupující vyrozuměn telefonicky nebo emailovou zprávou na jím uvedené kontaktní údaje.

K takovým situacím může dojít zejména v případě objednávky zboží, kterého je na trhu vzhledem ke zvýšené poptávce či výpadkům v dodávkách zboží na straně dodavatelů Prodávajícího nedostatek a potřebují je pro své řádné fungování zdravotnická zařízení. Takové případy mohou nastat např. v období šíření epidemií nemocí, živelných katastrof apod.

V zájmu ochrany veřejného zdraví a souvisejícího zajišťování zdravotnické péče ve zdravotnických zařízeních objednávky těchto zařízení Prodávající může upřednostnit před ostatními Kupujícími.

3.11 Při prodeji zdravotnického materiálu může Prodávající požadovat od Kupujícího předložení dokladu o "Registraci nestátního zdravotnického zařízení", popř. oprávnění k "prodeji, skladování a distribuci zdravotnického materiálu".

 

 1. Dodací podmínky

 

4.1 V případě zboží, které má Prodávající skladem, probíhá odeslání zásilky zpravidla tentýž nebo následující pracovní den. Přeprava zásilky obsahující zakoupené zboží doručovatelem se zpravidla pohybuje v rozmezí 1 – 3 dnů, přičemž tato doba se může v závislosti na roční době či jiných okolnostech lišit, přičemž Prodávající tuto nemůže ovlivnit. V případě požadavku na expresní dodání zboží je toto možno individuálně sjednat, na základě telefonické či e-mailové dohody.

4.2 Cena za dodání zboží prostřednictvím nabízených dopravců je uvedena v objednávkovém formuláři a činí 95,00 Kč. V případě, že hodnota objednávky přesahuje částku 1499,00 Kč, je doprava zahrnuta v ceně dodávaného zboží.

4.3 Kupující je povinen si objednané zboží od dopravce převzít a v případě, že je z důvodů na straně Kupujícího potřeba zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je nese náklady spojené s opakovaným/jiným doručováním zboží Kupující, přičemž je povinen je Prodávajícímu uhradit.

4.4 Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad.

4.5 Zboží je po dobu přepravy pojištěno. Kupující je povinen uplatnit zjevné vady a poškození zásilky u dopravce při převzetí zboží.

 

 1. Cena zboží a platební podmínky

 

5.1 Cenu zboží a případně účtované náklady spojené s dodáním a platbou za zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu některým z následujících způsobů:

 1. platební kartou při dodání zboží (zpoplatněno částkou 30,00 Kč),
 2. bezhotovostním převodem na bankovní účet č. 35-6698530237/0100 na základě faktury se splatností 30 dní od jejího vystavení.

5.2 V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen provést platbu s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

5.3 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

 1. Odstoupení od smlouvy

 

6.1 V případech, kdy kupní smlouvu uzavírá Kupující v rámci své podnikatelské činnosti, nemá právo odstoupit od smlouvy dle úpravy uvedené v tomto článku, která je určena pro Spotřebitele.

6.2 Spotřebitel má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník právo odstoupit od kupní smlouvy, a to ve lhůtě do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží (viz. bod 2.2. těchto obchodních podmínek), kdy v této lhůtě musí být odstoupení do kupní smlouvy Poskytovateli odesláno.

6.3 Odstoupení od kupní smlouvy může Spotřebitel zaslat Prodávajícímu na adresu sídla podle těchto obchodních podmínek nebo e-mailem na adresu: medplus@medplus.cz.

6.4 V případě odstoupení od kupní smlouvy v souladu s bodem 6.1. těchto obchodních podmínek, za splnění zákonných důvodů se kupní smlouva od počátku ruší. V takovém případě musí být zboží vráceno Prodávajícímu nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení odstoupení od kupní smlouvy Prodávajícímu.

6.5 V případě odstoupení od kupní smlouvy Spotřebitelem, nese náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu Spotřebitel, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.6 V případě řádného odstoupení od kupní smlouvy podle těchto obchodních podmínek, vrátí Prodávající Spotřebiteli přijatou platbu do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to na bankovní účet uvedený Spotřebitelem ve sdělení Prodávajícímu, kterým odstoupil od kupní smlouvy. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel zboží vrátí nebo dokud neprokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

6.7 V případě, že Prodávajícímu bude vráceno zboží v poškozeném nebo použitém stavu, je oprávněn vyúčtovat Spotřebiteli vzniklou škodu a svůj nárok na úhradu takto vzniklé škody na zboží jednostranně započítat oproti nároku Spotřebitele na vrácení kupní ceny.

6.8 V případech, kdy má Spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je Prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do převzetí zboží Spotřebitelem. Pokud Spotřebitel před takovým odstoupením od smlouvy ze strany Prodávajícího uhradil kupní cenu nebo její část, vrátí ji Prodávající Spotřebiteli bez zbytečného odkladu po odstoupení, a to bezhotovostně na účet určený Spotřebitelem.

6.9 V případě, že byl Kupujícímu společně se zbožím poskytnut dárek platí, že darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím vrátit Prodávajícímu i poskytnutý dárek.

 

 1. Práva z vadného plnění

 

7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

7.2 V případě, že je Kupujícím podnikatel, tak se práva z vadného plnění řídí podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník s vyloučením ustanovení týkajících se spotřebitele, zejména hlavy III., oddíl 2, pododdíl 5 (§ 2158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

7.3 Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady.

7.4 V případě, že se na zboží projeví vada v průběhu šesti měsíců od jeho převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při jeho převzetí.

7.5 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, uvedené neplatí, pokud se jedná o zboží s kratší dobou použití či trvanlivosti. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.

7.6 Práva z odpovědnosti za vady zboží je Kupující povinen uplatnit u Prodávajícího, a to pokud v potvrzení vydaném Kupujícímu ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (podle ust. § 2166 zákona č. 89/2012 S., občanský zákoník) není uvedena jiná osoba určená k opravě.

7.7 Prodávající vydá Kupujícímu potvrzení o tom, kdy Kupující právo z vadného plnění uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7.8 Práva z odpovědnosti za vady zboží může Kupující písemně či elektronickou poštou na shora uvedených kontaktních údajích Prodávajícího.

7.9 Kupující Prodávajícímu sdělí, jaké právo si zvolil, a to při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez písemného souhlasu prodávajícího; uvedené neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

 

 1. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 

8.1 Informační povinnost podle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve věci zpracování osobních údajů Kupujících pro účely plnění Kupní smlouvy, uzavírání kupní smlouvy a pro účely plnění dalších povinností Prodávajícího realizuje Prodávající prostřednictvím samostatného dokumentu dostupného přes webové rozhraní e-shopu zde: https://www.medplus.cz/zpracovani-a-ochrana-osobnich-udaju-.

8.2 Prodávající tímto Kupujícího informuje ve smyslu ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, že pokud při poskytnutí kontaktních údajů nebo kdykoli později neodmítnete zasílání nabídek, může Prodávající elektronické kontaktní údaje Kupujícího použít pro zasílání nabídek e-mailem, textovou zprávou, pomocí sociálních sítí, jejich sdělování po telefonu nebo jinými elektronickými prostředky. Takové nabídky se budou týkat výhradně zboží a služeb nabízených Prodávajícím. Podrobnosti o zasílání obchodních sdělení a k tomu využívaných údajích jsou uvedeny v samostatném dokumentu dostupném přes webové rozhraní e-shopu zde: https://www.medplus.cz/zpracovani-a-ochrana-osobnich-udaju-.

8.3 K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti e-shopu využívá Prodávající soubory cookie. Cookies jsou krátké textové soubory, které e-shop umisťuje do počítače Kupujícího při načtení webové stránky e-shopu. Používání cookies umožňuje e-shopu zaznamenat informace o návštěvě Kupujícího a jeho preferovaném nastavení služeb. Zpracování údajů Kupujícího je v takových případech založeno na oprávněném zájmu Prodávajícího na získání statistických a technických informací o využívání webových stránek e-shopu a oprávněném zájmu zobrazovat návštěvníkům e-shopu nejrelevantnější marketingové informace. Podrobnosti o ukládání a využívání souborů cookies a dalších technologií jsou uvedeny v samostatném dokumentu dostupném přes webové rozhraní e-shopu zde: https://www.medplus.cz/zpracovani-a-ochrana-osobnich-udaju-.

 

 1. Závěrečná ujednání

 

9.1 Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na https://www.medplus.cz/obchodni-podminky.

9.2 Pokud některé z ustanovení těchto obchodních podmínek je či bude shledáno neplatným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení těchto obchodních podmínek.

9.3 Prodávající si vyhrazuje právo změnit znění těchto obchodních podmínek s účinkem do budoucna. Změny mohou být provedeny zejména, nikoli však jen v reakci na změnu právních předpisů a jejich aktuální výklad, dále vzhledem k dalšímu vývoji služeb či rozšíření geografického zaměření služeb. Takovou změnu Prodávající oznámí zveřejněním nového znění obchodních podmínek na na výše uvedené adrese, a to ve lhůtě 30 dní před účinností změny. V případě dalších nákupů a užívání e-shopu Kupujícím i po datu účinnosti změny těchto podmínek vyjadřuje Kupující svůj souhlas s takovou změnou. Svůj nesouhlas se změnou podmínek může Kupující uplatnit písemně na adrese Prodávajícího uvedené shora nebo elektronickou poštou na uvedené adrese.

9.4 Toto znění obchodních podmínek je platné od 12.6.2020.

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     OK   Další informace
banner
banner