Náš sortiment

Pravidla soutěže „10 let na trhu“

(dále jen „soutěž“)

1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost Medplus s.r.o., IČ: 27766659, DIČ: CZ27766659, se sídlem: Lidická 886/43, 73601 Havířov - Šumbark, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 29189, kontaktní údaje: email: soutez@medplus.cz, www.medplus.cz,

(dále jen „pořadatel“ nebo „Medplus“)

2. Předmět pravidel

Předmětem těchto pravidel je vymezení podmínek, práv a povinností pořadatele, soutěžících a výherců pro soutěž.

3. Doba konání soutěže

Soutěž začíná dne 16. května 2016 1:00 hodin a končí dne 30. června 2016 v 23:00 hodin, dále jen („doba konání soutěže“).

4. Účastníci soutěže (dále jen „soutěžící“)

Soutěže se může zúčastnit zákazník společnosti Medplus, který:

a) je podnikající fyzickou osobou starší 18 let se sídlem v České republice a/nebo právnickou osobou se sídlem v České republice,

b) je v době konání soutěže uveden v databázi společnosti Medplus,

c) je poskytovatelem zdravotnických služeb v oblasti gynekologie a/nebo urologie,

d) po dobu konání soutěže je držitelem platného povolení krajského úřadu pro poskytování služeb dle bodu a) na území České republiky,

e) nemá vůči společnosti Medplus ke dni 30. června 2016 žádné pohledávky po splatnosti,

f) který učinil v době konání soutěže u společnosti Medplus objednávku zboží, přičemž hodnota jednorázové objednávky činí minimálně částku 4 999 Kč s DPH, a na tuto objednávku mu byla společností Medplus vystavena faktura (dále jen „nákup“),

g) na výzvu pořadatele předložil doklad o povolení dle bodu d) tohoto článku a číslo faktury dle bodu e) tohoto článku. Nesplní-li soutěžící povinnost uvedenou v tomto bodě, nemá nárok na výhru.

h) Podmínky musí být splněny kumulativně.

5. Mechanika soutěže

1 O výhru může soutěžit soutěžící, který:

1. splnil podmínky dle článku 4. těchto podmínek,

2. zodpoví nejpozději do konce doby konání soutěže některým ze způsobů uvedených v bodě 6. soutěžní otázku: „Kolik váží gynekologické křeslo značky Gracie s FULL HD videokolposkopem rok výroby 2016 ve specifikované výbavě?“1

Toto křeslo je možné si prohlédnout během 3. konference ČGPS ČLS JEP A SGPS SLS konané v Karlových Varech 9.-12.6.2016 ve stánku společnosti Medplus s.r.o.

3. Podmínky musí být splněny kumulativně.

4. Je-li soutěžící právnickou osobou, pošle odpověď kterákoli fyzická osoba jednající jménem právnické osoby mající k dispozici fakturu za nákup.

5. Každý soutěžící se může zaregistrovat opakovaně, a to za každou fakturu za nákup dle článku 4. odstavce 1 bodu e) těchto podmínek.

1 Maximální dosažitelná výbava obsahuje: GKB-205.L Podpěry noh - dělitelné provedení L/P, GKB-411 21" FULL HD LCD monitor – pravý, GKB-350.01 230 V - elektrická výbava, GKB-241 Síťový kabel EU / spirální /5m/ šedý, GKB-430 Elektrický panel s CZ zásuvkami, GKB-168.L Čalounění sedáku s vyhříváním, GKB-139 Plastová otočná miska s úchytem, GKB-021 Podpěra nohou lekáře, ZP-25.L Fixační popruh (pár), GKB-041 Nerezová eurolišta – levá, GKB-117 Nerezová eurolišta - zádový díl – levá, GKB-115.L Deska na ležení, GKB-093.L Půlkulatý podhlavník, GKB-163, PVC kryt sedáku, GKB-111 PVC kryt hlavového dílu, GKB-112 PVC kryt půlkulatého podhlavníku, GKB-054 Plastová miska na nástroje.

6. Odpověď na otázku dle bodu 4. lze poslat do soutěže těmito způsoby:

a) vyplněním formuláře na webových stránkách www.medplus.cz

b) sms zprávou zaslanou na tel. číslo +420 731 505 207 c) emailovou zprávou na email. adresu soutez@medplus.cz

7. Odpověď musí být ve tvaru IČ, číslo faktury a odpověď (číselný tip v kg).

6. Výhry a výherci v soutěži

1. Výhercem se může stát pouze soutěžící, který splnil výše uvedené podmínky v soutěži.

2. Výhercem se stává soutěžící, který uvedl správnou odpověď, a pokud není takového, tak ten, který uvedl tip, který je nejbližší správné odpovědi. V případě několika stejných odpovědí vyhrává soutěžící, který zaslal správnou odpověď dříve.

3. Hlavní výhrou v soutěži je 1 x nástrojový stolek Gracie v hodnotě 53 050 Kč s DPH a získává ji ten soutěžící, který uvedl správnou odpověď, a pokud není takového, tak ten soutěžící, který uvedl tip, který je nejbližší správné odpovědi. V případě několika stejných odpovědí vyhrává soutěžící, který zaslal správnou odpověď dříve. Podrobnosti týkající se výhry a způsob předání výhry bude domluven následně s výherci telefonicky. Celkem bude rozdělena 1 hlavní výhra.

7. Povinnosti výherce a předání výher

1. Výhra bude předána výherci osobně v sídle výherce a následně dopravena na náklady pořadatele na doručovací adresu výherce. O výhře v soutěži a termínu oficiálního vyhlášení vítěze bude výherce informován pořadatelem telefonicky na tel. čísle, které sdělil při zadání odpovědi na soutěžní otázku. Pořadatel může před vyplacením výhry požadovat doložení účtenky/faktury za nákup. Výherce je následně povinen, do 30 dní od oznámení o výhře, zaslat pořadateli doručovací adresu, na kterou mu bude výhra doručena. Pokud tak v této době neučiní, výhra propadne zpět ve prospěch pořadatele. Výhra bude výherci na náklady pořadatele zaslána na jeho adresu, nejpozději do 30 pracovních dnů od obdržení adresy výherce. Pořadatel není odpovědný za zpoždění, poškození, ztrátu nebo nesprávné doručení zásilky způsobené poštovní přepravou. Výhra je považována za odeslanou okamžikem, kdy je s příslušnou adresou uvedena v seznamu odeslaných předmětů potvrzeném přepravcem vedeném a uloženém u pořadatele.

8. Další ustanovení

1. Pořadatel není odpovědný za nedoručení výhry v případě nepřítomnosti soutěžícího na doručovací adrese. Pokud nebude zastižen, bude informován o uložení zásilky na příslušné poště standardním způsobem. Pokud si zásilku na poště nevyzvedne v termínu stanoveném v oznámení o uložení zásilky, jeho zásilka propadne ve prospěch bezprostředně následujícího v pořadí. Opětovné zaslání výhry je možné provést jen po dohodě, a to na náklady výherce. Pořadatel není odpovědný za škody způsobené používáním či manipulací s předměty získanými v soutěži.

2. Vyplněním formuláře na webových stránkách soutěže, a/nebo posláním sms do soutěže a/nebo posláním emailové zprávy do soutěže vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a současně i svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění, se zpracováním osobních údajů po dobu 2 let jím uvedených za účelem zaslání výhry a za účelem nabízení zboží nebo služeb, včetně zasílání novinek, obchodních sdělení, reklamních sdělení (newsletterů) elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, a souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů (v rozsahu jméno, příjmení, podobizna (fotografie) z oficiálního vyhlášení vítěze soutěže) v médiích vydávaných pořadatelem na webových stránkách soutěže v rámci vyhlášení výsledků soutěže. Účastník, který poskytl osobní údaje, má právo přístupu ke svým osobním údajům a další práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb. Udělení souhlasu je dobrovolné a tento souhlas může být kdykoli bezplatně na adrese pořadatele odvoláno. Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je pořadatel. Účastník zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím 3. osob pověřených pořadatelem soutěže. Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je dobrovolné a na zpracování jeho osobních

údajů jsou založeny podstatné principy soutěže. Pořadatel byl před zahájením této soutěže řádně zaregistrován v registru zpracování osobních údajů vedeném Úřadem pro ochranu osobních údajů.

3. Pro případné dotazy je možné se obrátit e-mailem na email. adresu pořadatele: soutez@medplus.cz.

4. Pořadatel si vyhrazují právo rozhodovat dle svého uvážení o všech otázkách týkajících soutěže.

9. Ostatní ustanovení a podmínky

1. Tyto podmínky jsou zveřejněny na webových stránkách soutěže a odkaz na ně je uveden v letácích a dalších médiích dle rozhodnutí pořadatele, tak aby měl soutěžící možnost se před účastí do soutěže s těmito podmínkami seznámit.

2. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoli zrušit či ukončit, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady, s účinností ode dne uveřejnění na webových stránkách soutěže.

3. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání.

4. Pořadatel soutěže neodpovídá za jakékoli technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži.

5. Pořadatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi.

6. Pořadatel je oprávněn vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy, způsobilým ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí pořadatele je konečné, bez možnosti odvolání.

7. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

8. Účast v soutěži ani výhru nelze vymáhat soudní cestou.

9. Pořadatel nenese odpovědnost za vady výhry. Pořadatel však bude nápomocen výherci při případném řešení reklamace výhry, která byla pořízena u 3. osoby.

10. V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a pořadatelem řídí právním řádem České republiky.

 

V Havířově dne 13.5.2016

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     OK   Další informace
banner
banner